System internetowych zapisów do żłobków

Do tej pory o przyjęciu dziecka do żłobka decydowała kolejność złożonych podań – obowiązywała więc zasada „kto pierwszy ten lepszy”. Nic dziwnego zatem, że rodzice składali po kilka wniosków na raz, próbując zabezpieczyć miejsce w kilku placówkach jednocześnie. Poza tym, że powodowało to oczywisty brak kontroli nad wnioskami, to blokowało miejsca w jednej placówce, mimo że dziecko przyjęte zostało już do innej.

Od przyszłego roku rodzice w Kędzierzynie-Koźlu będą mogli uniknąć podobnych sytuacji… i nie stać więcej w kolejce do zapisów. Nasz Gmina wprowadza bowiem system internetowych zapisów do żłobka.

Po Nowym Roku, dzieci urodzone w latach 2010-2012, będą mogły zostać zapisane do wybranego żłobka w Kędzierzynie przez rodzica siedzącego komfortowo przy komputerze.

 

System zostanie oddany do użytku już 5 stycznia 2013 roku.

Informujemy, że wszystkie wnioski złożone przed tym terminem są na bieżąco kasowane
z wersji testowej - uczulamy rodziców i opiekunów, by nie wprowadzali danych swoich dzieci przed momentem uruchomienia systemu.

W DNIU 5 STYCZNIA - W GODZINACH OD 9.00 DO 12.00
W MIEJSKIM ZARZĄDZIE OŚWIATY I WYCHOWANIA PRZY UL. REJA 2A
USTALONY ZOSTAŁ DYŻUR DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW
NIE POSIADAJĄCYCH DOSTĘPU DO INTERNETU.

Każdy, kto będzie chciał wprowadzić dane dziecka do systemu, będzie mógł przyjść do MZOiW, skorzystać z porad w zakresie użytkowania systemu i złożyć wniosek on-line.

System internetowych zapisów do żłobka umożliwi przyjmowanie wniosków w sposób ciągły. Obowiązywać będzie zasada „jedno dziecko = jeden wniosek”. Rodzic na jednym wniosku wybierze oddział preferowany oraz oddziały rezerwowe. Listę Rodzice ułożą według swoich preferencji. Żłobek umieszczony na niej najwyżej będzie żłobkiem tzw. „pierwszego wyboru”. W przypadku liczby chętnych przekraczających dopuszczalną normę w preferowanym oddziale, będzie istniała możliwość automatycznego przyjęcia dziecka do żłobka wskazanego w drugiej lub trzeciej preferencji. Wniosek identyfikowany będzie po numerze PESEL dziecka.

Nowy system zniesie też zasadę „kto pierwszy ten lepszy”. Głównym wyznacznikiem kolejności wniosków do przyjęcia, będzie ilość punktów przyznanych na podstawie ustalonych kryteriów. Dopiero w drugiej kolejności o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Bezpośrednio po wypełnieniu zgłoszenia, Rodzic będzie miał możliwość wydrukowania potwierdzenia zawierającego ilość przyznanych punktów oraz numer zgłoszenia.

Do wszystkich osób oczekujących na miejsce w żłobku, system będzie okresowo wysyłał maile z żądaniem potwierdzenia aktualności zgłoszenia lub informację o przyjęciu dziecka do danej placówki. W ten sposób zarówno Rodzice jak i personel będą mieli możliwość.

w dowolnym miejscu i czasie nadzorować wnioski. Rodzice uniezależnią się również od godzin pracy żłobka.Budowa systemu będzie nieskomplikowana, oparta o prostą i zrozumiałą aplikację – na pewno poradzi z nią sobie każdy Rodzic. Jednocześnie system będzie bezpieczny i wyposażony w różne poziomu dostępu. Każdy z pracowników, będzie miał na przykład możliwość wglądu tylko do tych wniosków, które dotyczą jego oddziału.

REGULAMIN ZAPISÓW, HARMONOGRAM ORAZ OPIS KRYTERIÓW I PUNKTACJA

Regulamin naboru

Harmonogram zapisów na 2014 rok

Terminy

Czynności rodzica/opiekuna prawnego

Do 30 kwietnia każdego roku

Utworzenie list do naboru na miejsca wolne we wrześniu. Wszyscy zarejestrowani w systemie do tego dnia i oczekujący na przyjęcie do żłobka, będą brani pod uwagę w procesie rekrutacji na 1 września.

 

1 - 14 maja

Posiedzenia komisji rekrutacyjnych w żłobkach.

 

15 maja

Opublikowanie zgodnie z zasadą przyjętą w żłobku (np. na tablicy ogłoszeń) list dzieci zakwalifikowanych do żłobka.

 

16 - 22 maja

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka, które zakwalifikowało się do żłobka i złożenie dokumentacji pielęgnacyjno-opiekuńczej oraz podpisanie umowy.

 

Więcej szczegółów na stronie Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania

 

www.mzoiwkk.pl

lub pod nr telefonu 77 40 60 340, 77 48 33 512, 77 48 32 782 wew. 119

 

Lp.

Opis kryterium

punkty

 

1.

 

Rodzice/ opiekunowie prawni mieszkają na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle.

 

50

 

2.

 

Rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni lub uczą się w trybie dziennym lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

 

 

28

 

3.

Rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko zatrudniony lub uczący się w trybie dziennym lub świadczący usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej lub prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

 

28

 

4.

Gdy tylko jeden z rodziców/opiekunów prawnych jest zatrudniony lub uczy się w trybie dziennym lub świadczy usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej lub prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

 

14

 

5.

Rodzic/opiekun prawny samotnie wychowuje dziecko, którego dotyczy wniosek.

 

 

5

 

6.

Dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo uczęszczające do żłobka w roku, w którym dziecko ma być przyjęte.

 

 

10

 

7.

 

Dziecko, którego dotyczy wniosek, wychowuje się w rodzinie zastępczej.

 

 

2

 

8.

Dziecko, którego dotyczy wniosek ma rodziców lub opiekuna prawnego z orzeczoną niepełnosprawnością.

 

 

5

 

9.

Dziecko, którego dotyczy wniosek, wychowuje się w rodzinie wielodzietnej ”Rodzina wielodzietna” oznacza rodzinę wychowującą troje lub i więcej dzieci( własnych lub przysposobionych).

 

 

2

Łączna maksymalna liczba punktów - 102.

Żłobki prowadzone przez Gminę Kędzierzyn-Koźle zwracają uwagę, że ze względu na

okresową aktualizację wniosków przeprowadzoną w oparciu o ustalone kryteria,

możliwa jest zmiana miejsca wniosku na liście oczekujących (przesunięcie na wyższą

bądź niższą pozycję w zależności od wartości punktowej).

Żłobki prowadzone przez Gminę Kędzierzyn-Koźle zastrzegają sobie prawo przyjąć

dzieci zgodnie z pozycją wynikającą z listy oczekujących przy uwzględnieniu wolnych

miejsc w danej grupie wiekowej (do przyjęcia będzie zakwalifikowany wniosek o

największej sumie punktowej w danej grupie wiekowej)